Verkiezingsprogramma 2019

Wie zijn wij

• Boeren, Burgers en Watergebruikers
• Mensen met passie voor waterbeheer, waterrecreatie, scheepvaart en natuur(ijs).
• Democratische waterschapspartij, politiek onafhankelijk.

Wat willen wij

Wij willen gezond water voor een gezonde bodem, gezonde natuur, gezonde mensen, gezonde dieren en gezonde gewassen.  Hoe?

• Sluiten van alle gemeentelijke riooloverstorten vóór 2025.
• Tijdig inspelen op extreme lokale natte weersomstandigheden.
• Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging.
• Natuurvriendelijke oevers in met name stedelijke- en recreatiegebieden.
• Stimulering van biodiversiteit door bloemrijke wegbermen en vispassages.
• Baggeren van (verontreinigde) waterbodems.

Wij willen voldoende zoetwater en beperking van de verzilting. Hoe?

• Flexibel peil van het Marker- en IJsselmeer.
• Voldoende doorspoeling in onze sloten.
• Stimuleren van zoetwaterbekkens op het vaste land.
• Sluizen slimmer bouwen en beheren, waardoor er minder (zout)water binnenkomt.
• Bruggen in plaats van duikers voor een betere doorstroming en meer doorgaand vaarwater.

Wij willen meer aandacht voor scheepvaart en recreatie in en op het water. Hoe?
• Zorgen voor kwalitatief goed en veilig zwemwater.
• Stimuleren van vaar-, schaats- en fietsroutes, minder kluunplaatsen voor de schaatsers.
• Maaibeleid waterplanten afstemmen op de doorvaarbaarheid.
• Benutten van onze historische sluizen en beweegbare bruggen voor recreatief gebruik.

Waar staan wij nog meer voor

Kostenbeheersing. Hoe?

• We houden het waterschap eraan om zich vooral met zijn kerntaken bezig te houden, waterveiligheid, water aan- en afvoer, zuivering voor schoon en gezond water.
• De kosten voor alle inwoners zo min mogelijk te laten stijgen.
• Rechtvaardige lastenverdeling tussen de verschillende belastinggroepen.
Verder zijn wij voorstander van
• Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de lage inkomens.
• De prachtige molens, historische gemalen en sluizen in eigendom houden van HHNK.
• Gunning van werk aan regionale bedrijven, groot en klein, verbeteren.
• Geschillen tussen waterschap en ingelanden oplossen aan de keukentafel.
• Verbeteren PR om het waterbewustzijn bij inwoners en gebruikers te vergroten.

Download hier de printversie


Recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

    Video’s

    Links

    Facebookberichten