Verkiezingsprogramma 2019

Wie zijn wij

• Boeren, Burgers en Watergebruikers
• Mensen met passie voor waterbeheer, waterrecreatie, scheepvaart en natuur(ijs).
• Democratische waterschapspartij, politiek onafhankelijk.

Wat willen wij

Wij willen gezond water voor een gezonde bodem, gezonde natuur, gezonde mensen, gezonde dieren en gezonde gewassen.  Hoe?

• Sluiten van alle gemeentelijke riooloverstorten vóór 2025.
• Tijdig inspelen op extreme lokale natte weersomstandigheden.
• Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging.
• Natuurvriendelijke oevers in met name stedelijke- en recreatiegebieden.
• Stimulering van biodiversiteit door bloemrijke wegbermen en vispassages.
• Baggeren van (verontreinigde) waterbodems.

Wij willen voldoende zoetwater en beperking van de verzilting. Hoe?

• Flexibel peil van het Marker- en IJsselmeer.
• Voldoende doorspoeling in onze sloten.
• Stimuleren van zoetwaterbekkens op het vaste land.
• Sluizen slimmer bouwen en beheren, waardoor er minder (zout)water binnenkomt.
• Bruggen in plaats van duikers voor een betere doorstroming en meer doorgaand vaarwater.

Wij willen meer aandacht voor scheepvaart en recreatie in en op het water. Hoe?
• Zorgen voor kwalitatief goed en veilig zwemwater.
• Stimuleren van vaar-, schaats- en fietsroutes, minder kluunplaatsen voor de schaatsers.
• Maaibeleid waterplanten afstemmen op de doorvaarbaarheid.
• Benutten van onze historische sluizen en beweegbare bruggen voor recreatief gebruik.

Waar staan wij nog meer voor

Kostenbeheersing. Hoe?

• We houden het waterschap eraan om zich vooral met zijn kerntaken bezig te houden, waterveiligheid, water aan- en afvoer, zuivering voor schoon en gezond water.
• De kosten voor alle inwoners zo min mogelijk te laten stijgen.
• Rechtvaardige lastenverdeling tussen de verschillende belastinggroepen.
Verder zijn wij voorstander van
• Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de lage inkomens.
• De prachtige molens, historische gemalen en sluizen in eigendom houden van HHNK.
• Gunning van werk aan regionale bedrijven, groot en klein, verbeteren.
• Geschillen tussen waterschap en ingelanden oplossen aan de keukentafel.
• Verbeteren PR om het waterbewustzijn bij inwoners en gebruikers te vergroten.

Download hier de printversie


Meest recente berichten

Video’s

Links

Facebookberichten